Twój schowek jest pusty

Regulamin

R E G U L A M I N

korzystania z serwisu OknoArt.pl

 

Dział I

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 

1.    SAMEN Spółka z o.o.

SAMEN Spółka z o.o. z siedzibą w Skopaniu, przy ulicy Wókniarzy 1, 39-450 Baranów Sandomierski, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386205, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 867-222-80-44.

 

2.    OknoArt.pl

prowadzony przez SAMEN Spółka z o.o w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy pasaż handlowy, utrzymywany przez SAMEN Spółka z o.o w domenie oknoart.pl lub w subdomenie oknoart.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą w trybie ofertowym, umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą.

W dalszej części regulaminu OknoArt.pl nazywany będzie również „pasażem” lub „serwisem”.

 

3.    Użytkownik

podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu OknoArt.pl dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu, zarówno Kupujący jak i Sprzedający.

 

4.    Rejestracja

procedura zakładania Konta.

-·W przypadku Kupującego w wyniku poprawnego zarejestrowania, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemuo przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu OknoArt.pl oferty sprzedaży.

-·W przypadku Sprzedającego, w wyniku poprawnego zarejestrowania, Użytkownik otrzymuje własne konto, zwane w dalszej części umowy Sklepem, w ramach którego Sprzedawca na zasadach określonych odrębną Umową, uprawniony jest do składania ofert sprzedaży towarów.

 

5.    Sprzedawca, Oferent

podmiot spełniający warunki Regulaminu, który w ramach serwisu OknoArt.pl, celem zawarcia umowy, składa oferty sprzedaży towaru.

 

6.    Kupujący, Oblat

użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu OknoArt.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru.

 

7.    Konto

osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu OknoArt.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

 

8.    Sklep

osobisty panel administracyjno-informacyjny Sprzedającego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, prowadzony zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz odrębną Umową, zapewniający Użytkownikowi w oparciu o narzędzia systemowe OknoArt.pl  możliwość składania ofert sprzedaży towarów.

 

9.    Towar

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.

 

10.    Oferta

skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich Użytkowników serwisu OknoArt.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

 

11.    Koszyk

narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie OknoArt.pl umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.

 

12.    Zamówienie

wygenerowana w sposób automatyczny przez system serwisu OknoArt.pl - w wyniku wybrania opcji „zamów” - informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia ofertyZamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

 

13.    Przyjęcie oferty

podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:

- pierwszy – potwierdzenie przez kupującego otrzymania oferty - polega na „kliknięciu” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „wyślij zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie czy też chce je anulować.

drugi – przyjęcie oferty - polegający na potwierdzeniu zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od wybrania opcji „wyślij zamówienie”, poprzez „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail link (hiperłącze) „potwierdzenie zamówienia”.

 

14.    Sprzedaż

wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

15.    Regulamin

niniejszy Regulamin korzystania z serwisu OknoArt.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.oknoart.pl/regulamin/, z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.

 

§ 2

Informacje ogólne

 

1.   Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu OknoArt.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu OknoArt.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został przez SAMEN Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). 

2.   Usługa korzystania z serwisu OknoArt.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego pasażu meblowego zorganizowanego w domenie OknoArt.pl lub w domenie z rozszerzeniem OknoArt.pl, w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu OknoArt.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

3.   Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego pasażu handlowego, zorganizowanego w domenie oknoart.pl jest spółka SAMEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skopaniu, ul. Włókniarzy 1, 35-450 Baranów Sandomierski, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386205, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 867-222-80-44, nazywana w dalszej treści niniejszego RegulaminuSAMEN Sp. z o.o.

4.  Sprzedaż w ramach pasażu OknoArt.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe OknoArt.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

5.   Każde zamówienie z wybraną opcją transportu realizowaną przez firmę kurierską lub świadczącą usługi pocztowe, jest równoznaczne z udzieleniem jednorazowego pełnomocnictwa Sprzedającemu do zlecenia usługi kurierskiej lub pocztowej w imieniu Kupującego tj. klienta składającego zamówienie.

6.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego właściwym dla danego Sprzedającego.

 

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu OknoArt.pl

 

1.  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu OknoArt.pl to: komputer z procesorem min. 600MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 8.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w pasażu OknoArt.pl.

2.    SAMEN Sp. z o.o. informuje, iż podczas korzystania z usług OknoArt.pl w komputerze Użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

 

Dział II

[ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU OknoArt.pl]

 

§ 4

Użytkownicy

 

1.    Użytkownikami korzystającymi z serwisu OknoArt.pl w charakterze Kupujących, mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu OknoArt.pl nieodpłatnie.

2.    Użytkownikami korzystającymi z serwisu OknoArt.pl w charakterze Sprzedających, mogą być wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą (w szczególności) na sprzedaży firan, zasłon, żaluzji, rolet i innych elementów wystroju okna lub wnętrza, którzy zawarli z SAMEN Sp. z o.o. umowę, na podstawie której są uprawnieni do składania w ramach pasażu OknoArt.pl ofert sprzedaży towarów. Szczegółowe zasady korzystania z pasażu OknoArt.pl przez Sprzedających określa nieniejszy Regulamin oraz odrębna Umowa.

3.       Serwis OknoArt.pl może oferować usługi płatne dla Użytkowników. W takim wypadku Użytkownik każdorazowo musi byc powiadomiony, że usługa jest płatna przed skorzystaniem z niej.

4.     Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić SAMEN Sp. z o.o. o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

 

§ 5

Rejestracja

 

1.    Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać z usług serwisu OknoArt.pl powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.

2.    Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.

3.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.oknoart.pl/pakiety/, zgodnie z jego treścią. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu OknoArt.pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.

4.    Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.

5.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła UżytkownikaUżytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim Koncie.

 

§ 6

Konto

 

1.    Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 5 ust. 3, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji „aktywuj konto”.

2.    Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a SAMEN Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez SAMEN Sp. z o.o. w ramach serwisu OknoArt.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.    W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres admin@oknoart.pl lub na piśmie na adres SAMEN Spółka z o.o. z siedzibą w Skopanie ul. Włókniarzy 1, 39-450 Baranów Sandomierski (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez SAMEN Sp. z o.o. usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

4.     Ustalenia zawarte w § 6 ust. 3 nie obowiązują jeśli Sprzedający zawarł odrębną Umowę, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

5.   Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie, w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu OknoArt.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych danych osobowych.

6.    Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już Konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Dla użytkownika nieposiadającego Konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

7.    Wprowadzone przez Kupującego dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.

8.    Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 6.

9.    Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

10.    Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

11.    Użytkownik nie może przenosić praw do Konta na osoby trzecie.

 

§ 7

Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

 

1.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez SAMEN Sp. z o.o. w ramach OknoArt.pl.

2.   Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust.6 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu OknoArt.pl.

3.  Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od SAMEN Sp. z o.o. lub innych podmiotów (za zgodą SAMEN Sp. z o.o.) w tym informacji dotyczących produktów lub usług SAMEN Sp. z o.o. oraz innych podmiotów (za zgodą SAMEN Sp. z o.o.). Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

4.    Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres SAMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Skopanie ul. Włókniarzy 1, 39-450 Baranów Sandomierski.

5.    Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez SAMEN Sp. z o.o. danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez SAMEN Sp. z o.o. jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

6.    Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez SAMEN Sp. z o.o. konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyraża zgodę na wyświetlanie na stronach www serwisu OknoArt.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

7.    SAMEN Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

 

Dział III

[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PASAŻU OknoArt.pl]

 

§ 8

Zasady ogólne

 

1.    SAMEN Sp. z o.o. jako organizator pasażu OknoArt.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

2.    SAMEN Sp. z o.o. nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.

3.    Sprzedaż towarów w ramach pasażu OknoArt.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

 

§ 9

Oferta sprzedaży

 

1.    Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu OknoArt.pl, wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

2.    Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa, w oparciu o swój zarejestrowany w pasażu OknoArt.pl Sklep, oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru. SAMEN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia oferty niespełniającej ww. wymagań.

3.    Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt.

4.    Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).

5.    Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

6.    Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu OknoArt.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

7.    Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 

§ 10

Zamówienie

 

1.     Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „zamów” w wyniku czego system serwisu OknoArt.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.

2.     Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

3.     Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju ofertyUżytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 

§ 11

Przyjęcie oferty, Sprzedaż

 

1.   Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:

- pierwszy polega na „kliknięciu” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Realizuj zamówienie”, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym  adres e-mail wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia, z prośba o jego potwierdzenie.

drugi polegający na potwierdzeniu wysłanego zamówienia, poprzez „kliknięcie” na wskazany w ww. wiadomości e-mail link (hiperłącze) „potwierdź zamówienie”.

Zaakceptowanie w powyższy sposób przez użytkownika treści zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty oraz jest automatycznie przesyłana Sprzedawcy.

2.    Jeżeli Użytkownik w terminie 48 godzin od wybrania opcji „wyślij zamówienie” nie dokona potwierdzenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit b), jego prawo do potwierdzenia zamówienia wygasa zaś procedura przyjęcia oferty musi być powtórzona. Potwierdzenie zamówienia po ww. terminie jest bezskuteczne i nie będzie przesyłane do Sprzedawcy.

3.    W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.    Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

5.    Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

6.    Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.

 

§ 12

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy, reklamacje

 

1.    Umowy sprzedaży zawierane w ramach pasażu OknoArt.pl są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271), z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyn. Jednakże, w wypadku towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, ww. uprawnienie nie przysługuje.

2.   Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej oraz wysłane na adres Sprzedającego do zachowania ww. 10 –dniowego terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru.

3.    Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru (jeśli wzór takiego dokumentu Sprzedający udostępni Kupującemu). Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru przez Sprzedającego.

5.   Sprzedający zwróci równowartość odesłanego towaru - wynikającą z zamówienia - bez kosztów wysyłki. Koszty przesyłki za doręczenie oraz za zwrot towaru pokrywa Kupujący. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący).

6.    Ponadto Sprzedawca względem Kupującego będącego konsumentem ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Kupujący traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.

7.  Zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej oraz wszelkie reklamacje towaru powinny być kierowane pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedającego. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego według odrebnego regulaminu ustanowionego przez Sprzedającego.

 

Dział IV

[ROLA SAMEN Sp. z o.o. W RAMACH PASAŻU OknoArt.pl]

 

§ 13

Postanowienia ogólne

 

1.   SAMEN Sp. z o. o. w ramach prowadzonego przez siebie serwisu OknoArt.pl tworzy internetowy pasaż handlowy, umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów w trybie ofertowym.

2.   SAMEN Sp. z o. o., nie oferuje w imieniu własnym lub cudzym żadnych towarów, a jedynie udostępnia zainteresowanym osobom (użytkownikom) swoje strony WWW oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy.

3.   SAMEN Sp. z o.o. w ramach pasażu OknoArt..pl może świadczyć usługi reklamowe oraz udostępniania miejsca na serwerach za odpłatnością zgodnie z odrębnymi umowami.

 

§ 14

Wyłączenie odpowiedzialności

 

1.   SAMEN Sp. z o. o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zachowania Użytkowników (Kupującego lub Sprzedającego) podejmowane w ramach serwisu OknoArt.pl.

2.   Wyłączenie odpowiedzialności SAMEN Sp. z o. o. o którym mowa w ustępie wyżej, dotyczy w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkowników zawartych umów, jak również następstwa innych działań podjętych przez Użytkowników lub osoby trzecie stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

3.   SAMEN Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach składanych ofert. W szczególności SAMEN Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

4.  SAMEN Sp. z o. o. nie sprawdza oferowanych towarów, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru albo usunięcia oferty, o czym informuje Sprzedającego oraz Kupujących.

5.    Ponadto SAMEN Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedającego oraz Kupującego do zawarcia umowy oraz ewentualnej możliwości wywiązania się z niej. SAMEN Sp. z o. o. nie gwarantuje wykonania umowy przez użytkowników.

 

§ 15

Uprawnienia SAMEN Sp. z o.o. w ramach serwisu OknoArt.pl

 

1.    SAMEN Sp. z o. o. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu OknoArt.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy SAMEN Sp. z o. o. uzna że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.

2.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu naruszenia Regulaminu, poza wymienionymi w niniejszym Regulaminie przypadkami określa odrębna umowa.

3.    W przypadku zawieszenia KontaUżytkownik posiada jedynie wgląd do niego oraz ma możliwość sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez SAMEN Sp. z o. o. w ramach serwisu OknoArt.pl.

4.    SAMEN Sp. z o.o. może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

5.   SAMEN Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo usunięcia oferty w przypadku, gdy czynności związane z ofertą lub jej treść naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię serwisu OknoArt.pl. Wskutek usunięcia oferty informacje dotyczące tej oferty (w szczególności treść zawarta na stronie oferty) przestają być dostępne w serwisie OknoArt.pl.

6.   SAMEN Sp. z o.o. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu OknoArt.pl z przyczyn od SAMEN Sp. z o.o. niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie SAMEN Sp. z o.o.

7.   SAMEN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu OknoArt.pl bez podania przyczyny.

 

Dział V

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

§ 16

Rozwiązanie umowy

 

1.   Użytkownik występujący w serwisie OknoArt.pl w charakterze Kupującego, może w każdym czasie rozwiązać umowę z SAMEN Sp. z o.o. (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego potwierdzenie wprowadzonych danych –  hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

2.   Czas trwania oraz warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy Sprzedającego określa odrębna umowa.

3.   Z ważnych przyczyn, jeśli odrębna umowa nie stanowi inaczej, umowa może zostać rozwiązana przez SAMEN Sp. z o.o. za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

4.   Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji SAMEN Sp. z o.o.Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie OknoArt.pl bez uprzedniej zgody SAMEN Sp. z o.o.

 

§ 17

Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu OknoArt.pl

 

1.    Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez SAMEN Sp. z o.o. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.   Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres email: admin@oknoart.pl lub pisemnej na adres siedziby SAMEN Sp. z o.o.. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w SAMEN Sp. z o.o. (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.   SAMEN Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że SAMEN Sp. z o.o. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

4.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach SAMEN Sp. z o.o. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

§ 18

Prawo właściwe i spory

 

1.   Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a, SAMEN Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez SAMEN Sp. z o.o. w ramach pasażu OknoArt.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SAMEN Sp. z o.o. w ramach pasażu OknoArt.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę SAMEN Sp. z o.o. polskie sądy powszechne, za wyjątkiem sporów w których jedną ze stron jest konsument, w takim wypadku spory te będzie rozpatrywał sąd określony według zasad ogólnych prawa procesowego.

 

§ 19

Ważność Regulaminu

 

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

§ 20

Wejście w życie, zmiany Regulaminu

 

1.     Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://www.oknoart..pl/regulamin/, z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.

2.     Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://www.oknoart..pl/regulamin/.

3.     Dokonanie przez Użytkownika Rejestracji w serwisie OknoArt.pl oznacza akceptację Regulaminu.

4.  SAMEN Sp. z o.o. zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie http://www.oknoart..pl/regulamin/. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie http://www.oknoart..pl/regulamin/.

 

Pliki do pobrania

regulamin_pasazu_oknoart.pl.pdf regulamin_pasazu_oknoart.pl.pdf
Regulamin korzystania z serwisu OknoArt.pl