Twój koszyk jest pusty
Twój schowek jest pusty

Umowa sklepu

UMOWA
o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

Definicje:
Usługodawca - SAMEN Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Włókniarzy 1, 39-450 Baranów Sandomierski, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386205, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 867-222-80-44,

 

Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą lub świadcząca usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej.

 

RegulaminRegulamin korzystania z serwisu OknoArt.pl, będący integralną częścią niniejszej Umowy

 

§ 1
Zawarcie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą skorzystania z dowolnych usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy.
 2. Usługobiorca korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
  1. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 4. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu OknoArt.pl unikalne Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę.
 6. 6. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.
 9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego loginu oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 

§ 2
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad i warunków finansowych, na jakich Usługodawca będzie umożliwiał Usługobiorcy korzystanie z usług, sprzedaż i prezentację produktów w serwisie OknoArt.pl.

 

§ 3
Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca:
  1. umożliwi Kupującym dokonywania zakupów w Sklepie, w tym produktów Usługobiorcy,
  2. zobowiązuje się do profesjonalnej obsługi Użytkowników,
  3. zobowiązuje się do zapewnienia unikalnego adresu sklepu,
  4. zapewnia dostęp Usługobiorcy do panelu zarządzania sklepem,
  5. zapewnia dostęp do statystyk sklepu.
 2. Usługodawca zapewnia w ramach niniejszej Umowy, promocję sklepu Usługobiorcy w ramach serwisu OknoArt.pl (terminy zostaną ustalone pomiędzy Stronami w trybie roboczym drogą elektroniczną):
  1. obecność jednego produktu w „polecanych produktach” – co najmniej przez 3dni/kwartał;
  2. obecność na stronie głównej serwisu OknoArt.pl w zakładce „sklepy pasażu” – co najmniej przez 3dni/kwartał;
  3. zamieszczenie artykułu, przekazanego przez Usługobiorcę, na temat oferty jego Sklepu w serwisie OknoArt.pl z odnośnikiem na Stronie Głównej serwisu – co najmniej raz/tydzień.
 3. Ustalenia innych częstości działań promocyjnych niż zawarte w ust.2 leżą w wyłącznej gestii Usługodawcy.

 

§ 4
Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do profesjonalnej obsługi Użytkowników – osób dokonujących zakupów w Sklepie, na zasadach co najmniej tak samo korzystnych jak w przypadku klientów kupujących bezpośrednio u Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do nieodpłatnego przekazania do Usługodawcy swojego logo wraz z prawem do jego umieszczenia w serwisie OknoArt.pl dostępnej dla Użytkowników i w sekcji opisującej współpracujących partnerów.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do informowania Usługodawcę o planowanych dłuższych przerwach w działaniu sklepu internetowego (nie wynikających z bieżących przerw konserwacyjnych), zaprzestaniu działalności itp., na co najmniej 7 dni przed wystąpieniem zmiany. Stosowne informacje Usługobiorca prześle na adres: admin@oknoart.pl. 
 4. Usługobiorca zobowiązuje się, że w swoim sklepie  umożliwi Użytkownikom Pasażu zakup  takich towarów lub usług, którymi obrót nie jest zabroniony przez prawo polskie lub międzynarodowe.
 5. Usługobiorca umożliwia Użytkownikom zakupy zgodnie z prawem dotyczącym transakcji internetowych.
 6. Usługobiorca niniejszym potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

 

§ 5
Rozliczenia

 1. Usługodawcy przysługuje od Usługobiorcy opłata abonamentowa w wysokości ustalonej dla danego pakietu, na stronie http://www.oknoart.pl/pakiety/ netto + VAT za każdy rozpoczęty rok. Przy czym za rok abonamentowy uznaje się kolejne 365 dni od dnia rejestracji.
 2. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zmienić wysokość opłaty abonamentowej, przy czym w takim przypadku, Usługobiorcę jej wysokość obowiązuje dopiero od kolejnego roku abonamentowego.
 3. Usługodawca może stosować w każdym czasie promocje w zakresie opłaty abonamentowej, o których powiadamia na stronie http://www.oknoart.pl/pakiety/ . Promocje w zakresie opłaty abonamentowej mogą być również przedmiotem odrębnych negocjacji pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
 4. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Usługodawca podsumuje wynik finansowy Usługobiorcy, a następnie wystawi i prześle do Usługobiorcy fakturę VAT  wystawioną na kwotę:
  1. w pierwszym roku trwania umowy równą 4% netto + VAT wartości nominalnej brutto obrotu dokonanego w Sklepie Usługobiorcy w ramach serwisu OknoArt.pl.
  2. w kolejnych latach trwania umowy równą 5% netto + VAT wartości nominalnej brutto obrotu dokonanego w Sklepie Usługobiorcy w ramach serwisu OknoArt.pl.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do dokonywania stosownych korekt w przypadku zwrotów dokonanych w Sklepie Usługobiorcy w ramach serwisu OknoArt.pl na pisemny wniosek Usługobiorcy, wysłany na adres: admin@oknoart.pl, z przesłaniem podstawy do dokonania korekty. Jeżeli korekta dotyczy okresu, za który faktura VAT została już wystawiona, Usługodawca uwzględni ją w kolejnym cyklu rozliczeniowym, pomniejszając odpowiednio należną mu prowizję.
 6. Usługobiorca będzie rozliczał się z Usługodawcą w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przelewem, na konto wskazane na fakturze.

 

§ 6
Czas trwania umowy

 1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
 2. Obie strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę:
  1. w trybie dwumiesięcznego wypowiedzenia złożonego na piśmie pod rygorem nieważności
  2. w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków niniejszej umowy
  3. w każdym terminie za obopólną zgodą
 3. Rozwiązanie umowy nie wpływa na wykonanie zobowiązań zaistniałych przed jej rozwiązaniem. W szczególności oznacza to, że Usługobiorca zobowiązuje się do akceptacji i realizacji wszystkich przyjętych ofert w jego Sklepie do dnia rozwiązania Umowy, i zobowiązuje się do ich rozliczenia i wypłaty Usługodawcy należnej prowizji.
 4. Usługobiorcy w żadnym przypadku nie przysługuje zwrot opłaty abonamentowej.

 

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej Umowy Usługobiorca wejdzie w posiadanie danych osobowych Użytkowników serwisu OknoArt.pl, zobowiązuje się on do zapewnienia ochrony otrzymanych danych osobowych i ich przetwarzania wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się także do nieudostępniania,  nieprzekazywania i niepowierzania otrzymanych danych osobowych jakimkolwiek Stronom trzecim.
 3. Usługobiorca ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy naruszeniem przez Usługobiorcę powyższych zapisów.


§ 8
Pozostałe

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach w danych, na piśmie w ciągu 7 dni od ich wystąpienia. Zmiany te nie wymagają podpisywania aneksów do umowy.
 2. Strony mają prawo powoływać się na swoją współpracę, poprzez umieszczenie w materiałach marketingowych informacji, nazw, oraz logo drugiej Strony.
 3. Obie Strony będą dążyć do rozwiązywania w drodze negocjacji i porozumienia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy.
 4. Jeżeli po upływie 30 dni od dnia powstania sporu Strony nie rozstrzygną sporu w drodze negocjacji, spór ten zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają powiadomienia stron drogą elektroniczną, pod rygorem nieważności.
 6. W przypadku zmiany adresu siedziby, adresu do doręczeń lub adresów e-mailowych, Strona dokonująca zmiany poinformuje drugą Stronę pisemnie (dopuszczalna jest forma e-mailowa przesłana z adresu osoby odpowiedzialnej) o takim fakcie na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian i zmiana taka nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy.
 7. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
   

Pliki do pobrania